Obec Starý Vestec
Starý Vestecoficiální stránky obce

Historie

Z místních zdrojů se nedá naprosto přesně určit první záznam o obci. Souvisí to s dějinným vývojem obce a jejím okolí. Území bylo osídleno od starší doby bronzové (2300 – 2000 l. př. n. l.), čehož jsou důkazem archeologické nálezy a publikované výzkumy z území asi 500 m jižně až jihozápadně od zastavěné části obce. Potvrzuje se, že zde byly pozdně latinské a raně římské osady, únětické a knovízské kultury. Před rokem 995 patřila obec s okolními místy rodu Slavníkovců. Podle seznamu Místní jména v Čechách (prof. Profous) jde o první zmínku o obci z roku 1320. Tehdy obec patřila k Břevnovskému klášteru a od této doby se rozvíjejí, i když neúplně, záznamy o obci. Podle dochovaných záznamů, patřila obec Břevnovskému klášteru do roku 1406, v roce 1421 byla zabavena Pražany v souvislosti s náklonností k husitství a prodána Janu Jiranovi. Od roku 1437 patřila k sousednímu Přerovu nad Labem. Byla zastavena Jindřichem ze Stráže. V době od roku 1616 do roku 1850 patřila obec k panství Brandýs nad Labem, jehož majitelem byl hrabě Lossa z Lossyntalu – císařský dvorní stavitel, později pak Ludvík Salvatore Toskánský, který svou nadací založil v roce 1895 skanzen v Přerově nad Labem. Z období konce 16. a počátku 17. století je známo, že v obci byl zemanský statek, jméno majitele ale není známo. V roce 1775 se obce dotklo selské povstání. Tehdejší rebelové prošli obcí, zajali muže a poškozovali majetky. V té době, podle záznamů po roce 1771 začalo v obci, stejně jako v celém Polabí, pěstování brambor. V zimě 1799-1800, byla v obci ubytována vojska II. ruského armádního sboru generalissima Suvorova, část 3. eskadrony Šepelevova dragounského pluku petrohradského. Vojáci byli ubytováni i v sousedních obcích. V roce 1866 táhli přes obec do Prahy Prusové.

V roce 1861 byla v obci postavena nynější kaple na počest patrona českých zemí, svatého Václava. Kaple byla postavena převážně nákladem rodiny Kodešů, která patřila k největším hospodářům v obci. Kaple byla využívána k náboženským obřadům. V současné době lze kapli považovat za hlavní kulturní památku v obci, spolu s několika zachovalými vjezdy do hospodářských stavení, opatřených portály. Značně zdevastovaná kaple byla na přání občanů na náklady obce v roce 1993 opravena do současné podoby - bez původní zvonice a znovu vysvěcena, stejně tak křížek, stojící naproti kapli, přes silnici. Další památkou v obci je pomník padlých z 1. sv. války 1914 – 1918, umístěný na návsi. Původní je jen pamětní deska, vlastní pomník byl zcela obnoven v roce 1990, původní pískovcový monolit hrozil rozpadnutím.

Současnost

Za období vlastní samosprávy se v obci řada věcí podstatně změnila. Především z počátku samostatnosti obce se podařilo některé akce zvládnout svépomocí, díky iniciativě prvního starosty obce pana Laciny, zastupitelstva a většiny občanů obce. Svépomocí byl vybudován chodník podél silnice od „Mlátek“ na konec zástavby, včetně lávky přes stávající vodoteč, bylo upraveno prostranství před obecním úřadem a upravena zahrada včetně oplocení. V dalších letech bylo za přispění dotace ze Středočeského kraje na zahradě vybudováno dětské hřiště.

Z významných akcí prováděných dodavatelským způsobem je nezbytné připomenout rekonstrukci kapličky, která byla v podstatě odsouzena tehdejším MNV Semice k demolici. Rekonstrukci provedla stavební skupina bývalého JZD Dukla Přerov nad Labem, na náklady obce. Během dalších let obec zakoupila budovu pohostinství – motorest „STOP“ od Okresního úřadu v Nymburce a od soukromé osoby prodejnu smíšeného zboží, která byla v minulosti vybudována v rámci akce „Z“. Obě nemovitosti obec pronajímala za úplatu k podnikatelské činnosti prodeje a pohostinství soukromým podnikatelům, k poskytování služeb pro občany obce i příchozí. Budova pohostinství byla v pozdějších letech prodána do soukromých rukou a dnes již neslouží původnímu účelu. Z dalších významných akcí je třeba připomenout zatrubnění melioračního přikopu „Mlátka“, kompletní rekonstrukci budovy obecního úřadu, rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení, vybudování nových komunikací včetně odkanalizování v příčných ulicích ze Slatiny na státní silnici. V posledních letech pak byla provedena úplná kabelizace rozvodů elektrické energie, vybudována nová komunikace k parcelám v jižní části obce, opraven povrch komunikace na „Slatině“. Zcela zásadním způsobem byl upraven hřbitov, který v minulosti nedělal obci dobrou vizitku. Další nemalou investicí obec zrekonstruovala ve dvou etapách hasičskou zbrojnici, včetně přilehlého prostranství.

Na základě výsledku ankety občanů, byly vybudována splašková kanalizace s ČOV Bříství, která bez problému slouží od roku 2011. V případě kanalizace a čistírny odpadních vod byla spoluinvestorem obec Bříství, výstavba probíhala pod hlavičkou Mikroregionu Polabí se sídlem v Lysé nad Labem, jehož je obec členem. V současné době, je majetek v podobě trubní sítě, přečerpávacích stanic a čistírny odpadních vod v Bříství, převeden bezúplatně do majetku obcí Starý Vestec a Bříství v poměru, v jakém byl financován, t.j.: 36 : 64. Zbývá jen provést převod ČOV na obce vkladem v katastru nemovitostí.

V loňském a letošním roce byl po neúspěšném pokusu z minulých let, vybudován investorem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., skupinový vodovod s připojením na stávající vodovod v Poříčanech, pro obce Bříství, Starý Vestec, Semice a Přerov nad Labem, včetně vodovodních přípojek a uveden do provozu. Na financování se podílely zúčastněné obce v předem stanovéném podílu, za uhrazený podíl jsou obcím, resp. ještě budou, vydány akcie, Akciové společnosti VaK Nymburk.

V loňském roce po ukončení nájmu prodejny posledním nájemcem, rozhodlo zastupitelstvo obce o zásadní rekonstrukci objektu prodejny, uvedené do provozu v 70 letech. Byly vyměněny všechny výplně (výlohy, okna a dveře), bylo instalováno vytápění objektu tepelným čerpadlem se systémem vzduch-vzduch, bylo rekonstruováno sociální zázemí včetně rozvodů vody, vyměněna byla kompletní elektroinstalace, zhotoveny nové vnitřní omítky včetně vymalování a převážná část podlah. Prodejna je od 24.5.2018 opět v provozu, v pronájmu spotřebního družstva Jednota COOP Nymburk na základě smlouvy o úhradě neuhrazených nákladů na provoz z výnosů prodeje obcí.

V současné době probíhá schvalovací proces nového územního plánu obce, který bude předložen po Novém roce k veřejnému projednání. Obec úzce spolupracuje se SÚS Středočeského kraje, projekční kanceláří FORVIA Poděbrady a zástupcem investora společností Česká stavební aliance Praha, na přípravě výstavby přeložky silnice II/272 z křižovatky dálničního přivaděče se silnicí II/611, s vyústěním v zatáčce za hřbitovem. Obec na základě závazku obstarala výkup, resp. směnu pozemků soukromých vlastníku v předpokládané trase silnice. Předpokládané zahájení výstavby je v roce 2019.

V lokalitě "Pod hůrou" je postaveno, resp. před dokončením 9 nových rodinných domů a v dohledné době zřejmě přibudou další na soukromých parcelách, kde je již provedeno nezbytné zasíťování a připravuje se dokončení a výstavba pokračování komunikace.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:27
TÝDEN:102
CELKEM:440141

Projekt

Projekt EU

 • 1. zmínka

  o obci – 1320

 • počet

  obyvatel 184

 • nadmořská výška

  188 m n. m.

 • rozloha 355 ha

 • lesní půda

  92 ha